Utvecklingssamtal

Skollagen stadgar att alla elever och föräldrar i svenska skolan har rätt till ett utvecklingssamtal varje termin. En målstyrd skola kräver att elever känner till mål och delmål och har ett inflytande över sitt eget lärande och tar ansvar för sina studier.

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare som präglas av respekt och förtroende mellan parterna. Samtalet ska ge möjlighet till ömsesidig information mellan elev, vårdnadshavare och lärare så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja elevens fortsatta utveckling.

Enskilda skolor har stor frihet att lägga upp utvecklingssamtalen som man själv vill. Observatorielundens skola har utvecklat en modell som vi kallar IUP-året. IUP står för individuell utvecklingsplan. I likhet med utvecklingssamtalen följer av skollagen att alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan. Begreppet IUP-året syftar till att understryka att individuella utvecklingsplanen inte är ett dokument som upprättas och sedan hamnar i skrivbordslådan utan istället är en fortgående process under hela läsåret.

Varje termin inleds med ett tre veckor långt temaarbete som leder fram till det individuella utvecklingssamtalet. Under temaarbetet sätter sig eleverna grundligt in i målen för de olika ämnena. Tanken med att behärska och förstå målen är att eleverna ska få ett större inflytande över sina studier och ta ökat ansvar. I temaarbetet ingår även att eleverna förbereder det individuella utvecklingssamtalet – som hålls under ledning av eleverna efter ålder och mognad. Således är varje elev själv ”ordförande” i sitt eget utvecklingssamtal, där också föräldrar och lärare deltar. För elevens samlade skolarbeten används termen ”portfolio”. Denna är utgångspunkt både för bedömningen av det arbete som utförts men framför allt för att planera för kommande termin. Efter tre veckors temaarbete med samtal om styrkor och utvecklingsmöjligheter är eleven mycket väl förberedd för att leda sitt utvecklingssamtal. Föräldrarna är också förberedda genom att de före samtalet får ta del på skolwebben av skriftliga omdömen samt förslag på den nya individuella utvecklingsplanen.

För ytterligare information kan ni gå in och läsa om utvecklingssamtalet i dokumenten "IUP året" och "skriftliga omdömen" eller besöka Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Dela: